Mittetulundusühing Väärt Raplamaa Toode põhikiri

Mittetulundusühing Väärt Raplamaa Toode põhikiri                  
I Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Väärt Raplamaa Toode (edaspidi Ühing) on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste/juriidiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.2. Ühingu asukohaks on Rapla linn.
1.3. Ühingu tegutsemiskohaks on Eesti Vabariik
1.4. Ühingu majandusaasta algab 01.01. ja lõppeb 31.12.
1.5. Ühing on asutatud tähtajatult.
1.6. Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud temaeesmärgi saavutamiseks.

II Ühingu eesmärk ja tegevused
2.1. Ühingu põhieesmärgiks on koondada Raplamaa tootjad ühise liidu ja kaubamärgi alla tegutsema.
2.2. Eesmärkide saavutamiseks võib Ühing teostada järgmisi tegevusi:
2.2.1. Pidada läbirääkimisi Raplamaa tootjatega;
2.2.2. Kehtestada Ühingusse kuulumise aastamaksu
2.2.3. Välja töötada ja registreerida (patenteerida) kaubamärk “Väärt Raplamaa Toode/Made In Raplamaa”
2.2.4. Välja töötada kaubamärgi “Väärt Raplamaa Toode/Made In Raplamaa”; kasutuse tarbeks leping ja seda vastavalt Raplamaa tootjatele kasutada anda.
2.2.5. Propageerida Raplamaa toodete ja teenuste tarbimist Raplamaal ja kaugemal;
2.2.6. Reklaamida oma liikmete tooteid ja teenuseid;
2.2.7. Kujundada ja toota reklaame, koolitus- ja teavitusmaterjali (kodulehekülg,trükised, plakatid, logoga turukotid jne.);
2.2.8. Korraldada ja osaleda reklaamüritustel (näitused, messid, laadad, festivalid);
2.2.9. Arendada Raplamaad tutvustavat brändi;
2.2.10. Leida müügikanaleid (näiteks varustada Raplamaa koole, hooldekodusid, toitlustusettevõtteid ja muid asutusi kohaliku toodanguga);
2.2.11.organiseerida ühist turu-uuringut, logistikat, ladustamist ja ühismüüki (laatadel, poodides, kaubanduskettides ja internetis);
2.2.12. korraldada liikmetele erinevaid koolitusi;
2.2.13. luua keskus(ed) eesmärkide edendamiseks (pakendamise ja ladustamise jaoks, ühisköök tootearenduseks alustavatele, hooajalistele ja väiketöötlejatele);
2.2.14. soodustada liikmetevahelist infovahetust ja koostööd;
2.2.15. vahetada infot ja teha koostööd sarnaste ühendustega Eestis ning välismaal
2.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest.

III Liikmeks vastuvõtmine ja ühingust väljaastumine ning väljaarvamise tingimused ja kord
3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline/ füüsiline isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasuma Ühingu liikmemaksu.
3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus.
3.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
3.4. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.4.1. liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu
3.4.2. kui liige on Ühingu mainet kahjustanud;
3.5. Liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
3.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

IV Liikmete õigused ja kohustused
4.1. Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
4.1.2. valida ja olla valitud Ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;
4.1.3. saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
4.2.2. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;
4.2.3. teatama Ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast nende muutumist;
4.2.4. tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel;

V Üldkoosolek
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks (1) hääl.
5.2. Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.
5.3. Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on:
5.3.1. põhikirja muutmine;
5.3.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
5.3.3. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
5.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
5.3.5. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
5.3.6. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
5.3.7. Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;
5.3.8. Ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine;
5.3.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse;
5.4. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
5.4.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;
5.4.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
5.4.3. muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad;
5.5. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatuse liige Ühingu liikmele 14 kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise teate, näidates ära koosoleku toimumise koha, aja ja päevakorra.
5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. 
5.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 /kõigi ühingu liikmete nõusolek.

VI Juhatus
6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kaks kuni viis (2 kuni 5) liiget.
6.2.  Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks (3) aastaks. Juhatuse liige võib juhatuses järjest olla kaks ametiaega. Juhatuse esimees võib ametis olla ühe ametiaja .
6.3. Juhatuse ülesanneteks on Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete arvestuse pidamine, ühingu vara kasutamise ja käsutamise korra määramine; raamatupidamise ja aruandluse korraldamine, kaubamärgi kasutuse lepingute sõlmimine ja sellele vastavuse kontrollimine, projektide kirjutamine, kodulehe haldamine.

VII Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus ning koolitustegevusega.
7.3. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.4. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud 04.09.2014

Saada meile enda ettevõtmise kohta infot!

Täida vorm enda andmetega ning saada meile! Võtame Sinuga ühendust õige pea! 

Saadame kontkaktivormist koopia ka Sinu e-mailile